Tuesday, 19 August 2014

Модел Лесовик с три различни стомани. Lesovik model in three different steels.

Това лято е лятото на Лесовика. Първият е със стомана 1.2379, втория с 154CPM a, третия с RWL34.  И трите са с черна текстилна микарта и червен фибър и неръждаеми болтове.

This summer is dedicated to Lesovik model. First is with steel 1.2379, second is with CPM154 and third is with RWL34. All three are with black linen micarta handles with red fiber and stainless bolts.

1.2379 steel along with SILVA compass. 


 CPM154 with leather sheath and firesteel


Red liner and checkering.
 RWL34 Lesovik and leather sheath.
 Along with both sheaths - leather and Boltaron.
Оранжев нож "Никога изгубен" "Never lost" orange knife

Стомана К110, Оранжев G10 и Ловлес болтове. Кания от оранжев Кидекс.
K110 steel, orange G10 and stainless Loveless bolts and tube. Orange Kydex sheath.