Sunday, 15 December 2013

Нож по модел на Ларс Фалт. Knife, inspired by Lars Falt model.

Ножа е поръчка и вече пътува за Щатите. Стомана RWL34 - 4мм дебелина, дръжка от бял Ханекс с неръждаеми корби болтове и тръбичка за връв. Острие 11см с плосък скос и вторичен ръб. Кожен калъф.

Knife is custom order and already traveled to the United States. Steel RWL34 - 4 mm thick, white hanex handle with stainless Corby bolts and tube for string. Blade 11 cm flat grind with secondary edge . Leather sheath with some stamps.


Monday, 30 September 2013

Поредният Лесовик с метална пета. Recent Lesovik with steel pomel

Последният нож с метална тапа от серията за руският бушкрафт форум BushcraftRU.com. Стомана RWL34 - 4мм, тапа от неръждаема стомана 304, дръжка черна микарта с червен фибър и две кании - кожа и Болтарон. 

The last knife with a metal cap series for Russian bushcraft forum BushcraftRU.com. Steel RWL34 - 4mm, pomel of stainless steel 304, handle black Micarta, red fiber and two sheaths - leather and Boltaron.


Sunday, 22 September 2013

Боен скелетен нож за скрито носене. Skeleton fighter for concealed carry.

Нож за скрито носене от стомана 1.2379 (Еквивалент на D2) Кания от Boltaron. Отвори за закрепване на малък Тек-Лок. Плосък скос с вторичен ръб отпред и сканди заточване на гърба на острието. Дължина - 205мм, дължина на режещата част 95мм, Дебелина на изходния материал 4,5мм.

Knife for concealed carry. Steel is 1.2379 (equivalent to D2), sheath Boltaron. Holes for fastening small Tek-Lok. Flat grind with a secondary edge on front and Scandi grind on the back. Length - 205 mm, cuting portion length of 95 mm, thickness 4.5 mm source material.

-Monday, 22 July 2013

Ловен нож с еленов рог и бушкрафт нож с елша. Hunting knife with antler and bushcraft knife with alder.

Ловен нож от стомана 1.2510 (О1), 4,7мм, Плосък скос с вторичен режещ ръб. Ножа е 22см, острието е 11 см.   Дръжка от еленов рог и месингови крепежи. Отвора за връв е с мозаечен нит-тръбичка. Кожен калъф с щампа - глава на елен.

Hunting knife. Steel 1.2510 (O1), 4.7 mm, flat grind with secondary cutting edge. Knife is 22 cm, the blade is 11 cm Handle of stag horn and brass fasteners. Lanyard tube is mosaic pin tube from SVAT. Leather sheath with stamp - deer head.


Вторият нож е по-солиден нож в бушкрафт стил. Стомана 1.2510 - 4,7мм, плосък скос с конвексен вторичен режещ ръб. Острие 120мм. дръжка 120мм, хвата е 103мм, ширина на острието 30мм. Дръжката е от елша, финиш с восък и ленено масло. Месингови корбита и тръбичка с кожени линери и кожен калъф с щампа компас.

The second knife is a solid knife in bushcraft style. Steel 1.2510 - 4.7 mm, flat grind with a convex secondary edge. 120 mm blade. 120 mm handle, grip lenght is 103 mm, width 30 mm blade. The handle is made of alder, finish with wax and linseed oil. Corby and brass tube with leather liners and leather sheath with stamped compass.Накатка за по-добър контрол с палец и за драскане по феромагнезиеви запалки.

Checkering for better control with your thumb and scratching magnesium firestarters.И вече с личен печат върху калъфите, правени от мен:

And already a personal stamp on the sheaths made ​​by me:


Monday, 15 July 2013

Нож по дизайн на Щефан Аберг. Knife designed by Stefan Aberg - my version.

Нож по модел на Щефан Аберг - единия от майсторите, който е правил модела на Ларс Фелт. Стомана 1.2510 (австрийски вариант на О1), чирени от бял ханекс с неръждаеми нитове и тръбичка и кожена кания.

Knife model by Stefan Aberg - one of the masters who made ​​the model for Lars Falt. Steel 1.2510 (Austrian version of O1) white hanex handle with stainless steel rivets and a leather sheath.Sunday, 23 June 2013

Олекотени ножове Lightweight knives

Нож от 65Г - 3мм дебелина, дръжка текстолит, кания от Boltaron - термопластична пластмаса, конкурент на Kydex. Ножа е много лек, подходящ за походен нож, подходящ за екипировката на туристи и ловци, които искат да олекотят багажа си и същевременно да не се лишават от комфорта на здрав нож с удобна дръжка.  

Blade steel is 65G - 3 mm thick micarta handle, sheath Boltaron - thermoplastic, a competitor of Kydex. The knife is very light for hiking knife suitable for the equipment of tourists and hunters who want to lighten their luggage while not depriving them from the comfort of robust knife with a comfortable handle.
Един не толкова лек нож - 65г на 6мм дебелина, обмотка с връв, залята с епоксидна смола. Кания то Кидекс. Връвта е прекарана през отворите в кидекса така, че да може да бъде носена на колан както вертикално, така и хоризонтално.

A not so gentle knife - 65G on 6 mm thickness, with cordage, flooded with epoxy resin. Sheath it Kydeks. The string is passed through the eyelets in the sheath so that it can be worn on a belt, both vertically and horizontally.
 И едно малко ножче от 1.4116. Лек туристически нож с обмотана дръжа. Предимството на такива дръжки е, че са леки, дават сигурен хват и имате в наличност известно количество въже, намотано на дръжката в случай на нужда.

And a small knife from 1.4116. Light tourist knife with wrapped handle. The advantage of such handles that are lightweight, provide a secure grip and have available a certain amount of rope winding in case of need.


Monday, 27 May 2013

Още бойни скелетни ножове. More skeleton fighting knives

Още два скелетни ножа от стомана 65Г - 6мм. Зонална закалка с глина, видима след ецване в железен трихлорид. Първия нож е с кания от кидекс.

Two skeleton knives. Steel 65G - 6 mm. Zonal hardening, clay hamon visible after etching in ferric chloride. First knife has kydex sheath.
Втория нож е още незаточен, защото дръжката ще се обмотава с паракорд:
Second blade is not sharpened yet, because the handle will be wraped with paracord:
Wednesday, 22 May 2013

Два ножа - бушкрафт и траперски. Two knives - bushcrafter and trapper.

Нож по идея на ножа на Ларс Фелт. Стомана 1.2510 (О1) - 4,5мм, дръжка абанос, неръждаеми нитове и тръбичка, кания от кожа. Плосък скос с вторичен ръб. 

Knife, inspired by Lars Felt knife model. 1.2510 (O1) steel - 4.5 mm, ebony handle, stainless steel rivets and tube sheath of leather. Flat grind with a secondary edge.

Нож ловен, стомана 1.2510 (О1) - 4,5мм, дръжка еленов рог и месингови корби болтове и тръбичка. Кожен калъф.Една от най-простите форми за нож. Конвексен скос за по-груби дейности.

Hunting knife, steel 1.2510 (O1) - 4.5 mm, antler handle and brass tube and Corby bolts. Leather Sheath. One of the simplest forms of a knife. Convex grind for rough activities


Wednesday, 3 April 2013

Нож стомана 1.2379 (D2) микарта и кидекс. Knife in 1.2379 (D2), micarta and kydex sheath.

Нож от високолегираната стомана 1.2379 (еквивалент на D2), 4,5мм на 61 HRC твърдост, плосък скос с вторичен режещ ръб, изтънен танг и дръжка от зелена микарта с Ловлес болтове и неръждаема тръбичка в отвора за връв. Канията е от кидекс, оформена по ножа, с 5мм въже, прекарано през отворите за носене през рамо. В кидекса могат лесно да се направят и отвори за  Тек-лок механизъм за носене на колан или да се направи гайка за колан от кидекс, ако прикрепването с корда през отворите не ви допада. Ножа би бил добър вариант за лов, риболов и дейности сред природата. 

Blade form high alloyed steel 1.2379 (version of D2), 4,5 mm, 61 HRC hardness, flat grind with secondary edge, tapered tang and green micarta handle. Lovles bolts and stainless tube for lanyard hole. Kydeks sheath is formed on the knife, with 5 mm rope through holes for shoulder strap. In sheath can be easily made holes for Tek-lock mechanism or belt loop made ​​from kydeks or attaching a cord through the holes. Knife would be a good option for hunting, fishing and outdoor activities.

Sunday, 24 March 2013

Нож, острие 1.2510 (О1), клен. Knife from 1.2510 (O1) and curly maple.

Острието е от въглеродна стомана 1.2510, дроп пойнт с изтънен танг, плосък скос с вторичен режещ ръб и финиш на скочбрайт лента 800. Дървото е клен, обработен с киселина и последваща импрегнация с тунгово масло. Месингови корби болтове и мозаечен пин-тръбичка  за връв. 

The blade is carbon steel 1.2510, drop point with tapered tang, flat grind with a secondary cutting edge and finish on 800 grid scotchbrite belt. Maple wood is treated with acid and subsequent impregnation with tung oil. Corby bolts and brass mosaic pin-tube for string.